Znojemská

Vinařská stezka Znojemská - Trasa Hrabětice - Šatov

Průběh trasy:
Trávní dvůr, rozc. – Hrušovany n. Jevišovkou - Božice – Znojmo – Podmolí – Šobes – Šatov

Charakteristika:
Síť cyklotras pod společným názvem Znojemské vinařské stezky prochází v rozlehlé oblasti znojemského okresu a je také nejdelší vinařskou stezkou spojující pětapadesát vinařských obcí. Prezentuje krajinu, které dominují aromatická bílá vína, si na své přijdou všichni. Vyznavači rovných silničních úseků a pohodových cest mezi poli a vinicemi ocení severní a východní část stezky a oblast kolem řeky Dyje. Milovníci náročnějších terénů si nejlépe vychutnají národní park Podyjí a lesní partie severně od Znojma. Hlavní - Znojemská - větev Znojemských vinařských stezek na trase z Hrabětic do Šatova vede ze dvou třetin rovinným nebo pahorkatinným reliéfem po silnicích II. a III. třídy a po polních cestách různé kvality východní polní krajinou okolí Znojma. U obce Dyje vstupuje do dyjského údolí a průjez městem už představuje atraktivnější šlenitý reliéf, stejně jako pokračování Národním parkem Podyjí. Celá trasa končí po překonání překrásného hlubokého údolí Dyje pod starobylou a světoznámou vinicí Šobes v polní a vřesovištní krajině Šatovska u zdejších vinných sklepů patřících k nejvýznamějším vinařským lokalitám vůbec.

Parametry trasy:
Značení trasy: Značení dopravní se symbolem (logem)
Vhodný typ kola: Krosové
Maximální / minimální nadmořská výška: 419 m n.m. / 175 m n.m.
Celkové převýšení: 3126 m
Celkem vystoupeno výškových metrů: 1082 m

Zajímavosti na trase:

Trávní Dvůr: národní přírodní rezervace, zbytky lužního lesa kolem starého ramene Dyje. Olšové lesíky, louky, rákosiny, malé trvalé vodní plochy. Ornitologicky významná lokalita.

Hrabětice: kostel sv. Antomína Paduánského vznikl r. 1863. U kostela šest soch františkánských světců z konce 18. stol.
Šanov: ves připomínána již r. 1052. Na návsi zvonička z pol. 19. stol.

Hrušovany nad Jevišovkou: velký rozvoj od 2. pol. 19. stol., kdy zde po vybudování železničních tratí Brno – Hrušovany n. Jevišovkou – Vídeň a Znojmo – Břeclav vznikl významný železniční uzel. Pův. gotický kostel sv. Štěpána ze 14. stol. přestavěn v pozdně barokním slohu kolem r. 1758. Poblíž kostela barokní sýpky. Býv. tvrz přebudována na raně barokní zámek r. 1669; poslední významnější přestavba r. 1849. Na náměstí sousoší Nejsv. Trojice z r. 1711.

Pravice: kostel Nejsv. Trojice, hodnotná empírová stavba z r. 1833. V obci barokní socha sv. Donáta a tři poklony.
Břežany: zámek na návrší z 1. čtvrtiny 18. stol. Kolem zámku park, v něm sloup sv. Trojice z r. 1714.

Božice: první zmínka z r. 1225. Na návsi zvonice a socha sv. Jana Nepomuckého, obojí z 18. stol.
České Křídlovice: kostel sv. Petra a Pavla má pozdně románské jádro z r. 1225 a gotickou věž, loď je barokní z 2. pol. 18. stol. Býv. dívčí penzionát z l. 1905-6.

Borotice: jv. od obce vinné sklepy.

Lechovice: na návrší bývalá rezidence louckého kláštera z l. 1720-22. Později přestavěna na zámek. Kolem krajinářský park. V něm kašny, pohřební kaple a 1000 let starý dub. Poutní kostel Navštívení P. Marie z l. 1718-21. V dolní i horní části obce podél hlavní silnice několik vyhlášených restaurací. Pod horní částí obce rozsáhlé vinné sklepy v pískovcích.
Práče: u kostela socha sv. Jana Nepomuckého. Kulturní dům ze 60. let 20. stol.

Prosiměřice: v jádru raně gotický kostel sv. Jiljí z pol. 13. stol. Na návsi pranýř ze 16. stol. Na okraji obce kaplička z 19. stol.

Těšetice: kostel Nejsv. Trojice je empírový z l. 1843-48.
Kuchařovice: meteorologická stanice.

Suchohrdly: j. od obce návrší Hájek s parkovou úpravou z konce 19. stol. Vinařská obec, dochované hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy. Z místa U Napoleonova dubu na okraji obce řídil císař Napoleon bitvu francouzských a rakouských vojsk 10. a 11. července 1809.

Dyje: zámek z l. 1768–75 byl letní rezidencí premonstrátů z kláštera Louka u Znojma; další stavební úpravy r. 1900. Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého je velmi hodnotný, výrazně pozdně barokně upraven v l. 1769–78.

Znojmo: město, hospodářské a kulturní středisko jz. Moravy. Již r. 1190 zde zakládá Konrád Otta premonstrátský klášter v Louce. V roce 1437 zde zemřel král Zikmund, čímž vymírá dynastie Lucemburků. R. 1628 po bitvě na Bílé hoře se konal ve Znojmě zemský sněm, na němž bylo pro Moravu vyhlášeno obnovené zřízení zemské, uzákoňující dědičnost Habsburků na českém trůnu a rekatolizaci. Okurky sem dovezl koncem 16. stol. opat louckého kláštera jako lék proti moru. Městská památková rezervace. Staré město s křivolakými uličkami původního pozdně románského půdorysu z poč. 13. stol., oddělené od nového města z velké části zachovanými hradbami. Radniční věž, postavená v l. 1445–48 patří k nejvýznamnějším pozdně gotickým stavbám u nás. Podzemí (vchod Slepičí trh 2) z 13. –17. stol. tvoří propojené několikapatrové býv. sklepy měšťanských domů. Řada měšťanských domů. Nejstarší je gotický dům v Mikulášské ul. 13 z poč. 14. stol. Původní hrad na skalním ostrohu nad údolím potoka Gránice byl přestavěn v l. 1710–21 na barokní zámek (dnes expozice Jihomoravského muzea). V jeho areálu je hradní rotunda sv. Kateřiny (národní kulturní památka) s románskými nástěnnými malbami s přemyslovskou tématikou z r. 1134, které jsou nejstarší malbou s historickým námětem u nás. Denní počet návštěvníků rotundy omezen. Gotický kostel sv. Mikuláše (Mikulášské nám.) na románských základech byl budován od r. 1338 až do 2. pol. 15. stol. Svatováclavská kaple (Mikulášské nám.), postavená po r. 1512. Kostel Povýšení sv. Kříže (Dolní Česká ul.) pův. gotický, byl přestavěn renesančně a pak barokně. V přilehlém  dominikánském klášteře je zachována křížová chodba z konce 15. stol. Jezuitský kostel sv. Michala (Jezuitské nám.). Kostel sv. Jana Křtiteles kapucínským klášteřem (Masarykovo nám.) pochází z 1. pol. 17. stol. Kostel sv. Alžběty (Vídeňská ul.) pův. gotický z 3. čtvrti 15. stol., rozšířený barokně v 2. pol. 17. stol. V pův. gotickém minoritském klášteře z pol. 13. stol. (Přemyslovců 6) byl v l. 1279–97 po bitvě na Moravském poli pohřben král Přemysl Otakar II. Dnes sídloJihomoravského muzea s veřejnosti přístupnými archeologickými, historickými, zoologickými a botanickými sbírkami. Býv. premonstrátský klášter v Louce s kostelem Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava, založený r. 1190, byl za husitských válek r. 1425 zničen a od r. 1748 znovu budován jako velkorysá barokní stavba, která nebyla v důsledku zrušení kláštera r. 1784 dokončena. Potom sloužil jako tabáková továrna a později byl přeměněn na kasárna.

Hradiště: pův. velkomoravské hradiště nad soutokem Dyje a Gránického potoka, pak zde byl postaven poč. 13. stol. románský kostel sv. Hyppolita. Proboštství barokní z pol. 17. stol. Nad údolím Gránice barokní kaple a křížová cesta. Z opevnění obce se zachovala na jejím sz. okraji středověká kamenná hradba s bránou ze 17. stol.

Hradišťské terasy: zbytky starých středověkých sadů a vinic na skalních stupních nad Znojemskou vodní nádrží a ústím potoka Gránice do Dyje.

Národní park Podyjí: rozkládá podél řeky Dyje protékající 40 km dlouhým, hlubokým meandrujícím údolím mezi Vranovem nad Dyjí a Znojmem. Na jihovýchodním okraji NP se na spojnici Znojmo - Hnanice nalézá unikátní pásmo stepních vřesovištních lad. Údolí řeky Dyje má kaňonovitý charakter a Dyje zde vytváří mnoho meandrů lemovaných skalními útvary a kamennými moři. Na rakouské straně navazuje NP Thayatal. Hodnoty parku spočívají v jedinečné geomorfologii a celkové zachovalosti dyjského kaňonu. Najdeme zde téměř neobydleného říčního údolí – je to nejzachovalejší a nejméně dotčené říční údolí v Česku. Podyjí patří mezi druhově nejbohatší velkoplošná území ČR. Krajinné podmínky umožňují růst jak rostlin chladno a stínomilných v hlubokých údolích, tak i teplomilných na výslunných stráních.

Mašovice: v jádru gotický kostel sv. Jana Křtitele upravován v 17. a 18. stol. U školní zahrady kamenná boží muka z doby po r. 1630. Andělský mlýn v Mločím údolí jihovýchodně od obce, pozdně renesanční, rozvaliny Čertova mlýna dále v údolí u trasy 5000. U obce velký zatopený granitový lom. Granity částečně podlehly kaolinizaci, zdejší kaolín byl hodnocen jako nízko nebo středně kvalitní.

Podmolí: kaple Panny Marie pozdně barokní z roku 1753. Na okraji obce zděná poklona z roku 1796. Dochovány hodnotné lidové stavby.

Šobes: skalnatý hřeben v hluboce zaklesnutém meandru řeky Dyje. Z cesty po hřebenu ostrohu jsou pěkné výhledy na obě strany do údolí Dyje. Na jižních svazích velmi kvalitní vinice Znovínu Znojmo, jejíž prohlídku možno v době od 15. 6. do 31. 9. spojit se zakoupením a degustací šobeských vín ve stánku na vinici.

Hnanice: pozdně gotický kostel sv. Wolfganga z l. 1480–96. U celnice pomník čs. důstojníka Otmara Chlupa, který se stal na podzim r. 1938 jednou z prvních obětí nacistických ordnerů. Vinařská obec, dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy.

Šatov: v jádru pozdně gotický kostel sv. Martina z 15. stol.. Fara z 18. stol. Sídlo vinařských závodů Znovín Znojmo, a. s., které provozují mj. „Malovaný sklep“ vyzdobený naivním uměním přímo na pískovcových stěnách. V okolí obce četná předválečná opevnění, pěchotní srub „Zahrada“ zpřístupněn v rámci sezónní prezentace. Dochovány hodnotné lidové stavby, zvláště vinné sklepy. Vesnická památková zóna.

zdroj: http://www.cyklo-jizni-morava.cz/vinarska-stezka-znojemska---trasa-hrabetice---satov