BROUMOVSKÝ QUEST II.

BROUMOVSKÝ QUEST II.
Vítej na začátku tajuplné cesty. Uhádneš-li všechny hádanky, které tě v jejím průběhu potkají, vyluštíš tajenku a brány k pokladu se ti otevřou.

Délka trasy:
8 km

Druh:
Turistická trasa

Popis trasy:
STANOVIŠTĚ 1.
Z infocentra vyjdi vpřed
u Mariánského sloupu stojíš hned.
Hledej sochu z náměstí dolů hledíce
a kostelík v ruce majíce – je to česká i polská světice.

Chudým a nemocným pomáhala
nezměrnou láskou k bližním vynikala.
V historii známá to žena,
podle svého jména k vítěznému boji předurčena.

Opiš zde jméno té sochy (lat.):

Cesta tvá je teprve v začátku,
tak neleň a vykroč navštívit další památku…
Směřuj k domu č. 132 na severní straně,
zatoč za ním do uličky ke klášterní bráně.

STANOVIŠTĚ 2.
Branami kláštera vejdi
a po schodech dolů sejdi.
Benediktini zde odkaz svůj zanechali,
životy své vzdělání a víře zasvětili.

Pohlédni vzhůru a rozhlédni se kolem sebe,
uvidíš symbol tohoto řádu, jenž skoro dotýká se nebe.
Co zlatem třpytí se do všech světových stran –
čím je kříž nad bránou kostela obehnán?

a. slunce
b. koruna
c. přilba

Jdi zpátky klášterní branou ven
tvé oči k oblakům míří jen.
Uvidíš boží oko oděné do záře,
směr jeho pohledu cestu ti ukáže.

Pokračuj dále ulicí Růžovou,
až potkáš na konci lucernu zelenou.
U ní cestu svou vlevo stoč,
po další hádance znovu skoč.

STANOVIŠTĚ 3.
Tam, kde kdysi majestát městských hradeb stál,
by už dnes nikdo Hladomornu nečekal.
Vyhlídku tu dnes místní lidé mají,
jaké hory se za červenou kostelní věží rozkládají?

Vyjdi o pět schodů výš,
odpověď v dálce uvidíš.

a. Dubové
b. Javoří
c. Lipové

Sestup z vyhlídky a vpravo se dej,
dále po schodišti dolů se ubírej.
Pod hradbami vlevo barokní dům stojí,
jaký letopočet se s ním pojí?

Nyní napiš písmeno, které je v této tabulce pod sudou číslicí, do tajenky na pozici č. 10.

Ocitáš se na prahu čtvrti,
kde kdysi drobná řemeslná výroba započala
a textilem se zabývala.
Zastav se a představ si tu chvíli,
kdy všude kolem tkalcovské dílny, barvírny a koželužny byly…

Zde si dávej dobrý pozor na provoz
a s nikým tu zbytečně dlouho neklábos!

Přejdi silnici a pokračuj rovně kolem domu č. 68, dále na most přes řeku.

STANOVIŠTĚ 4.
Zurčí voda v této řece,
někdy hojně, někdy mělce.
Broumovskými stěnami lemována,
podle nich je také nazývána.

Tvoje cesta se proti proudu řeky vine,
až pod klášter, kde rohový dům mine.
Za ním přes mostek vlevo zahni
a prvních 14 schodů vyběhni.

STANOVIŠTĚ 5.
Zastav se a vzhlédni vzhůru – jaká nádhera,
to je ale panečku výška kláštera!
Klášterní příkop kdysi zde býval,
klášterní zahradu na vršku míval.

Zde je i geologický původ regionu patrný,
vidíš útes prvohorními sedimenty vrstvený.
Prehistorický původ, ten Broumovsko má,
doplň již zmíněné období – jak se nazývá?

Víš, že…
Ve stěně uvidíš stopu nedávné lidské činnosti? Ke konci 2. sv. války zde byly „kutány“ protiletecké bunkry. Ty byly však po válce zasypány. Byli tu i tací, kteří tvrdili, že v těch dírách žili draci.

Sestup po schodech vlevo na cyklostezku,
vydej se podél řeky na procházku.
Příměstský les kus přírody ve městě hájí,
tou cestou dojdeš až k bývalému hostinci v Ráji.

Sleduj cestu a všímej si okolí,
dvě cesty se za chvíli do jedné propojí.
Té druhé říkalo se Černá stezka,
škvárována popelem z Veby není už dneska.
Pokračuj dál ve svém směru
s ruinou bývalého mlýna na obzoru.
Starý dub památný dlouho tu roste,
pak zatočíš doleva, ale až přejdeš mostek. 

Žlutá trasa tě kousek povede,
k továrně Veba tě ve zdraví dovede.

STANOVIŠTĚ 6.
Zastávky je zase třeba
už před tebou stojí Veba.
Textily zde vyráběné,
byly v mnoha zemích chtěné.

Muž, který tu továrnu založil,
o dobro svých zaměstnanců se zasloužil.
Postavil jim bydlení, nemocnici, obchod,
sociální politika měla zde svůj původ.

Níže celé jeho jméno vpiš,
není to nic těžkého, koukni se a víš.

Pokračuj dále ulicí po žluté turistické trase, za železničním viaduktem přejdi silnici až k zelené ceduli městské pěší trasy (stanoviště č. 11).

STANOVIŠTĚ 7.
Udělej ještě pár kroků
a jsi u výroby zlatavého moku.
Při vaření piva, párkrát v minulosti,
ohořela vnitřní zdiva v klášteře jim dosti.

Poté Benediktini chtěli dát výrobu z kláštera ven,
a tak ji přesunuli právě sem.
U cesty stála vyhlášená pivovarská hospoda,
dnes tu však nikdo jídlo vám nepodá.

Ztratila už dávno jasu,
byť hostila četnou chasu.
Nakoupit můžeš toho hojně,
právě zde v pivovarské prodejně.

Nápoj, co na zdraví má pozitivní dopad,
zlatavý mok s názvem OLIVĚTÍNSKÝ …

Nyní pokračuj dále po žluté turistické trase podél silnice. Hlídej směrovku ke Střelnici Hubert, u ní odboč vlevo a jdi přes železniční přejezd po cestě kolem sportovního areálu. Přejdi most na konci cesty, který svou konstrukcí připomíná válečné období (Bailey Bridge).

STANOVIŠTĚ 8.
Začíná terénní část tvé trasy,
dýchnou na tebe dávné časy.
Kus neživé broumovské přírody odhalíš,
že tu kdysi pažraloci plavali, objevíš.

Zde zkamenělou stopu zanechal tento úkaz,
v Muzeu Broumovska najdeš toho důkaz.
Největší metrový exponát vystaven je v Praze,
této pravěké příšeře se v Národním muzeu daří blaze.

Tajenku z vás už snad někdo ví,
Pokud ne, tučný text mu napoví.

O kousek dál vpravo za mostem pokračuj,
stezkou ve svažitém terénu si vyšlapuj.
Teď potřebuješ dosti síly,
ať přiblížíš se zdárně k cíli.

Stoupej tiše až k odbočce vzhůru,
tam zastav, než vydáš se na poslední túru.

STANOVIŠTĚ 9.
Zde kdysi spousta lidí ráda pobývala.
Výletní restaurace tomuto místu život vdechovala.
V minulosti život čilý,
nyní tu jen vítr kvílí.

Dej se vlevo a vyjdi z lesa ven,
širá louka, širé pole už provází tě jen.

STANOVIŠTĚ 10.
Zastav se tam a dokola se rozhlížej,
vyhlídek za krásných dní dosyta užívej.
Toto místo právem nazýváme Rájem,
pokračuj po červené značce dále tímto krajem.

První domy v dálce vidíš,
k cíli už se zdárně blížíš.

STANOVIŠTĚ 11.
Nedaleko odsud se v r. 1847 velká událost odehrála,
dopadem vesmírného tělesa tu zem vzplála.
Místní na jeho počest památný kámen postavili
a úlomky v místním muzeu vystavili.
Není pro tebe hádankou obtížnou,
co spadlo tu kdysi za krásu vesmírnou.

Nyní máš již vše, co jsi k vyplnění tajenky potřeboval vědět. S odpovědí utíkej do zahrady Ulity v Broumově, kde malou odměnu za své úsilí získáš.

O hledačku se stará:
Informační centrum Broumovska
Mírové náměstí 105
550 01 Broumov
info@broumov-mesto.cz
+420 491 524 168

https://www.broumov-mesto.cz/

Otevírací doba:
Květen, červen
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO, sv. 9:00 – 14:00

Červenec, srpen, září
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO, NE, sv. 9:00 - 14:00

Říjen – duben
PO – PÁ 8:00 – 17:00
SO, sv. 8:00 – 11:00

Fotografie vytvořil Oldřich Jenka.

8 km
Snadná

Body zájmu