Výlet z Tábora na klášter Klokoty

Výlet z Tábora na klášter Klokoty

Jak se k cíli dostat: Pěšky, na kole, autem
Poloha cíle: Klášter Klokoty
Doporučené výchozí místo: Pro pěší Tábor, pro cyklisty případně Jistebnice, Milevsko, Bechyně
Možnosti občerstvení v cíli: Ne

Charakteristika:
Klokotský klášter nacházející se jen asi 2 km od staré části Tábora je ideálním cílem pro pěší výlet, který můžete spojit s prohlídkou města. Uvidíte tak během ní nejen malebné křivolaké táborské uličky, ale užijete si příjemnou procházku na místo přímo prodchnuté pověstmi, tajemnými zjeveními i silami. Doporučíme vám také další trasu procházky, můžete ji spojit do okruhu podél Lužnice zpět.

Starobylý Tábor má své nezaměnitelné kouzlo. Jistě na něm svůj díl mají jeho křivolaké a malebné uličky a skrytá zákoutí, ovšem ve staré části města a jeho nedalekém okolí neleznete i místa s výjimečnou energií. A nejde zde jistě jen o povrchní teorie milovníků záhad, zmiňují se o nich i dobové zápisy o Táboru, jeho kostelích, kaplích či pramenech. Můžeme si udělat příjemný výlet trasou od Zižkova náměstí směrem ke hradu Kotnov a pak dále ke Klokotskému klášteru s návratem podél Lužnice.
Po trase budeme míjet místa význačná nejen svou světskou stránkou, jakou například i kostel má, ale povšimneme si i souvislostí obvykle nenápadných; a začít můžeme hned u původu názvu města.
Nejvýznačnější z táborských kostelů, děkanský chrám Proměnění Páně, sám o sobě dává svým jménem najevo symboliku města jako takového. Založeno bylo za husitského hnutí na nevýrazném vršku (na místě dnešního Žižkova náměstí) a jeho pojmenování pochopitelně nepochází od táboření, i kdyby vojenského, nýbrž od biblické hory Tavor v dnešním Izraeli. Právě zde  byli podle všech tří synoptických evangelií Petr, Jakub a Jan očitými svědky proměnění vtěleného Božího Syna ve společnosti Mojžíše a Eliáše na znamení, že je Synem božím. Táborité skutečně věřili, že již brzy nastane období tisícileté říše, kdy Kristus znovu sestoupí na zem ve fyzické podobě a bude zde vládnout společně se spravedlivými. Zbudování husitského útočiště právě zde však může mít i jiné důvody; podle některých terorií je vystavěn na místě starověkého kultovního místa s výraznou energií, jež se prý dá vnímat zejména na rozhraní dnešní střední lodě a presbytáře. Děkanský kostel je také pozoruhodnou shodou spojen s kostelem klokotského kláštera přesně přímkou ve směru západ – východ, navíc se jeví být i jejich podélnou osou. Tento silový bod kostela však není věřejnosti běžně přístupný, kostel však ano a citlivější lidé prý mohou jeho energii alespoň částečně pocítit.

Vydejme se však již od děkanského kostela uličkami na jihozápad, podle směrovek k táborskému hradu Kotnov. Můžete dojít až k němu a navštívit jej, skýtá mj. hezký výhled na město. Cesta, kterou vám chceme ukázat, však již asi 70 m před ním odbočuje doprava dolů po schodech, povede vás zelená TZ. Sejdete tak do údolí Tismenického potoka a směřovat budete dále lipovou alejí k blízkému klášteru Klokoty. Ten je dalším velmi pozoruhodným místem, o kterém bychom si měli povědět.
Podle legendy došlo, snad ke konci 14. století, nedaleko dnešního poutního kostela a kláštera k zázračné události. Stalo se tak u zdejší malé studánky, kde se dětem zjevila bíle oděná dívka a vyprávěla jim o Bohu. Když se zjevila podruhé, u studánky byli i dospělí lidé ze vsi. Jeden z nich se jí prý zeptal na její jméno, a v tom se objevili dva andělé, kteří dívenku počali vynášet do nebe a volat „Maria jest její jméno!“ Od toho dne prý počala být voda z pramene léčivá, tedy lidově dobrá. Postupem let, jak se studánka stávala známější a známější,  byla nad ní vystavěna nejprve malá kaplička, v ní byl obraz Panny Marie. Ani kaplička však brzy nedostačovala a tak byl přesně tisíc kroků od ní vystavěn nový kostel a obraz Panny Marie, zvané již Klokotské, do něj přenesen. Brzy u kostela vznikl i klášter.
K tomuto obrazu se rovněž váže pozoruhodná pověst popisující vypálení kláštera husity v roce 1421, neboť se zde zformovala reformní odnož sekty Adamitů původně s husity spřízněných, zde však již v opozičním postoji (viz níže). Kostel i klášter byl tedy vypálen, ale obraz Panny Marie zázrakem přečkal zkázu bez poškození hluboko v popelu. Dodnes ho můžete v klokotském klášteře vidět, tedy jeho repliku pocházející ze 17. století. V současnosti jsou ambity i kostel pro veřenost přístupné, v kteroukoliv roční dobu si zde můžete domluvit prohlídku na telefonu 381 232 584.
Od kláštera můžete pokračovat dále po zelené značce, která vás po 1000 krocích povede právě k původní kapličce vystavěné na místě studánky, kde se událo ono mariánské zjevení. Prý je zde mimořádné energetické působení, ovšem i ze zcela obyčejného pohledu se jedná o velmi příjemné místo stojící jistě za návštěvu. Kaplička stojí zhruba 150 m za rozcestí, na kterém od zelené značky odbočuje další, neznačená cesta svahem dolů do Lužnického údolí. nejlépe je tedy dojít ke kapličce a vrátit se zpět na rozcestí, cesta vás vyvede u řeky kousek od nově zřízené geologické expozice. Cestu do staré části Tábora již v mapce naleznete.

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Kozí Hrádek naleznete asi 5 km jihovýchodním směrem od Tábora a zajímáte-li se o husitské hnutí, pak pro vás bude jistě vhodným a zajímavým cílem jakožto známé působiště mistra Jana z Husi, jenž právě zde pronášel svá reformní kázání.

Rovněž Husitské muzeum v Táboře stojí za shlédnutí, naleznete jej na nám. Mikuláše z Husi 44/5 a využít můžete též telefon: +420 381 252 242, e-mail: tabor@husitskemuzeum.cz nebo web www.husitskemuzeum.cz

O sektě Adamitů
Sekta tzv. Adamitů, která se na Klokotech v době husitských válek usadila, je velmi pozoruhodným jevem. Původ Adamitů patrně sahá již do zhruba 8. století, kdy byli jednou z mnoha křesťanských odnoží. Nemáme ovšem z té doby natolik spolehlivé zprávy, jimiž by bylo možno tento směr jednoznačně určit. Pro směry považované tehdy za heretické (tj. nepravověrné, např. gnostické) se obecně používala mnohá označení. Nevíme tedy přesně, kdy a jak tento směr vznikal, ale víme, jak se dostal do českých zemí. Hnutí zde vzniklo kolem belgického duchovního Adama Rohana z Pikardie, který na jednom z ostrovů na Nežárce založil komunitu s velmi specifickými rysy. Adamité totiž prosazovali duchovní i tělesnou čistotu, tedy i sexuální, a chodili proto zásadně nazí. Během vzniku husitského hnutí se Adamité připojili na stranu Táboritů a usadili se v klokotském klášteře, ale postupem času se zdejší adamitská komunita odklonila od původního směřování, které již Žižka nemohl tolerovat. V roce 1421 dal tedy klášter vypálit a Adamity (zvané též pikarti) povraždit. Na návsi v Klokotech na paměť tohoto střetu dodnes stojí památník s nápisem "Táborští pikarti 1421-1996".

Doprava, užitečné informace:
Vlakové nádraží se v Táboře nachází poněkud stranou starého středu, ale spolehlivě vás dovedou městské ukazatele. Parkování ve staré části města je reálně možné jen za Žižkově náměstí a je placené.

Infocentrum Tábor:
Žižkovo nám. 2
Tel. 381 486 230
e-mail: infocentrum@mutabor.cz
web: www.taborcz.eu

Římskokatolická farnost Tábor-Klokoty:
Tel : 381232584 
 e-mail: klokotyomi@volny.cz
web: www.klokoty.cz

Tip:
Táborské kulturní léto je tradičně pořádaný kulturní cyklus trvající přes celé prázdniny. Podrobný program naleznete na www.taborcz.eu, ale již teď se můžete těšit na promenádní koncerty, divadelní představení pro děti, mezinárodní jazzový festival Bohemia Jazz Fest, pojízdný kinematograf bratří Čadíků, festival pouličního divadla, varhanní koncerty a mnohé další. Cyklus v září volně přejde do dalšího, nazvaného Táborská setkání, který již probíhá jen o víkendech. Je určen především milovníkům středověké historie a centrum Tábora se jím na několik dní promění ve středověké město se svými trhovci, řemeslníky, rytířskými souboji, řemeslníky, kejklíři, a vším, co k nim patří, včetně slavnostního průvodu s Janem Žižkou.

17 km
Snadná

Body zájmu