Na hrad Loket, klíč ku království Českému

Na hrad Loket, klíč ku království Českému

Jak se k cíli dostat: Pěšky, na kole, vlakem, autem
Poloha cíle: Hrad Loket
Doporučené výchozí místo: Karlovy Vary, Doubí, Sokolov
Možnosti občerstvení v cíli: Běžně ve městě

Charakteristika:
Jen málokteré město v Čechách podobné velikosti se může pyšnit tak půvabným a zachovalým historickým středem, hradem, okolním krajem a ještě množstvím pověstí, které se k němu pojí, jako Loket.  Nad meandry Ohře, podél které můžete do Lokte jak přijít pěšky, tak dojet na kole, spatříte typickou siluetu loketského hradu. Ta, zejména na podzim, vystupuje z mlh pod sebou, jako by se nořila z dávných časů do našich, aby nám vyprávěla příběhy tohoto kraje, roztodivné a ještě roztodivnější.

„To místo opevnila sama příroda. Proto je Loket panenský hrad, který nebyl nikdy dobyt ani Švédy, ba mnoho Švédů tam ve smrti udeřilo o zem. K Lokti se váže mnoho zajímavých pověstí. Kdysi tu prý bydleli trpaslíci a dodnes se ukazuje místo jejich pobytu. Hodně se mluví také o jakémsi balvanu na hradním nádvoří nedaleko studně. Tomu kameni říkají Popel a ledacos zvláštního o něm vykládají.“

Bohuslav Balbín
Hradecký literát 17. století se vůbec nemýlil, popsal-li Loket právě takto. Nevystihli bychom městečko s hradem tyčícím se majestátně nad Ohří lépe a výstižněji, snoubí se v něm historie i současnost, stará architektura s moderní dobou a obě s přírodou v okolí bystře tekoucí Ohře.
Také pověsti pojící se k Lokti nám poví ledacos o městě, hradu i nedalekém okolí. Povědět si můžeme dvě nejznámější, pojící se ke kamenům, které dnes můžete spatřit a dotknout se tak časů dávno minulých. S Loktem nesoucím své jméno podle ohbí Ohře pod ním se totiž právě tak pojí především příběhy související s přírodou samou, neboť zmíněné dvě nejznámější dvě pověsti - ta o zakletém purkrabím a o Svatošských skalách - hovoří o kamenech. Ano, skutečně o kamenech, jejichž příběh se stal příběhem Lokte. V jednom případě, tedy ve druhém zmíněném, spíše v mýtech, ale v prvním skutečně. Velký kámen, vystavený v prostorách bývalého loketského hejtmanství, je částí vůbec nejstaršího známého meteoritu na světě, který dopadl na nádvoří Lokte roku 1422. Podíváme-li se na událost z dnešního, moderního pohledu, pak se jedná skutečně o dopad více než 100 kg vážícího, rozžhaveného zbytku meteoritu. Tato událost, kromě vzniku nejrůznějších pověstí a povídaček, si již tehdy vysloužila pozornost mudrců a alchymistů. Kámen byl rozbit, aby bylo odhaleno jeho tajemství, ale to skrýval stále. Dnes je tedy díky tomu rozdělen na více částí, z nichž největší je k vidění v jednom z vídeňských muzeí, ovšem jedna část skončila i v Národním muzeu v Praze.
Josef Pavel ve svých pověstech českých hradů a zámků líčí kámen takto: "Byl podlouhlý, velikosti a tvaru malé koňské hlavy a neobyčejně těžký. Leskl se jako směs stříbra a zlata, vydával zvuk jako zvonovina. To svádělo mnohé k domněnce, že byl slit purkrabí v kámen spolu s kostelním zvonkem. Muži zkoušeli na něm svou sílu. Ani nejsilnější z nich nemohli jej pozvednouti, ačkoliv si plili na ruce a podle rady pověrčivých lidí notně přitom kleli. Konečně usoudili, že jej unese jen takový člověk, který jest prost hříchů, tomu že se kámen neprotíží."

Poslechněme si však, co o kameni vypráví pověst, ta z nejznámějších o Lokti.
Za dávných časů, v patnáctém věku, žil na hradě markrabě Vohburgský. Byl mocný, bohatý, ale srdce měl bezcitné. Sužoval lid daněmi a poplatky, co jen mohl. Jak někdo nezaplatil, drábové mu všechno vzali, a kniž nic neměl, skončil v temném vězení. Slitování neměl ani se sirotky, nemocnými, nebo starými lidmi. Nedaleko Lokte žila také vdova, které nedávno zemřel muž, a zanechal po sobě tři děti. Chuděra nedokázala je sama uživit, rozhodla se proto vydat za purkrabím a svůj osud mu povědět, snad se smiluje a ušetří ji velkých daní.
Když dorazila na Loket, viděla již zástup prosebníků s osudem podobným, jako sama měla. Když purkrabí vyšel na ochoz hradu, shlédnul na ně nedbale a nic nechtěl slyšet o těžkém živobytí, nemocech a bídě. Všechny žádosti a prosby odmítl mávnutím rukou a když někdo prosil víc a dovolával se smilování, drábové ho odvedli do žaláře. Žena, zoufalá ze svého osudu, vida, co ji čeká, s pláčem vykřikla: "Máš markrabě srdce z kamene, kéž bys také celý zkameněl!". V tu chvíli se přihodilo, co dosud nikdo neviděl. Z čistého nebe ozvala se ohlušující rána, jako kdyby silná bouře udeřila, pak se zatmělo, všude prach a oheň. Když se dým rozplynul, markrabě již na ochozu nestál, ale na nádvoří byl byl velký kámen. To kletba chudé ženy z něj z čista jasna učinila kámen takový, jak kamenné bylo jeho srdce.

Při návštěvě loketského hradu uvidíte, že jeho nádvoří hlídá vládce Loketských skal, kamenů a podsvětí, Gottstain, jakýsi skřet s dlouhým, dopředu trčícím plnovousem. Patrně proto, že hrad Loket i jeho okolí jsou s kameny spojeny, můžeme si tedy povědět ještě jednu krátkou pověst o nedalekých Svatošských skalách.
Jednoho dne našel jistý muž nedaleko hradu v lese pohozené novorozeně. Bylo naživu, muselo v kapradí ležet jen krátce, když ho divá zvěř nanelezla. Muži se dítěte zželelo a odnesl ho na hrad, kde ho odevzdal markraběnce. Ta, jsa sama bezdětná, děťátko přijala za vlastní a sama vychovala. Jméno dostal Jan a druhé mu bylo Svatoš, podle svého nálezce.
Po patnácti letech se jinoch, který již z chlapečka vyrostl, procházel kolem Ohře. Byl to mladík velmi učenlivý, zvídavý a nadaný, zajímal se o všelikou vědu a vědění, kterého stále neměl dost. Když zamyšleně hleděl do kalného říčního proudu, zjevila se mu víla a pravila: "Odhalím ti všechna tajemství, dám veškeré poznání, chceš-li. Jen mi musíš slíbit, že budeš navždy můj a nikdy žádné jiné." Mladík všecek překvapený slíbil krásné víle, co chtěla, a dostalo se mu skutečně velkého vědění.
Jak však léta ubíhala, Jan počal litovat svého slibu. Zamiloval se totiž do Terezky, která jeho lásku opětovala, a chtěli se vzít. Jan se rozhodl, že si nenechá život určovat vílou, když již tolik zvěděl, a rozhodli se pro svatbu. Vše již bylo přichystáno, průvod šel k oltáři, když tu se zjevila víla a celý průvod zaklela, proměnila jej do kamene. Od té doby můžete nad Ohří spatřit zkamenělý svatební průvod, Svatošské skály.

Zajímavé blízké cíle, se kterými můžete výlet spojit:
Sokolov se nachází jen asi 10 km západně od Lokte, pyšnit se může pozoruhodným zámkem situovaným těsně u ústředně položeného náměstí Budovatelů. Je stavbou u nás ojedinělou, vystavěnou na místě původní vodní tvrze a pozdějšího hradu se čtyřmi nárožními věžemi. Tato koncepce byla ponechána i pro zámek, který nechal po vypálení sídla Švédy v roce 1648 vystavět jeho majitel panství, Jan Hartvik Nostic. Svou nynější, klasicistní tvář však zámek získal až v průběhu 19. století, kdy mimo jiné jeho věže dostaly typickou stanovou střechu.

Pověsti o zkamenělých postavách
Každý z nás jistě již slyšel nebo viděl pohádku či pověst, ve které člověk zkamení. Jedná se o motiv velmi častý, jak v naší literatuře i lidové slovesnosti, tak ve světové. Zkameněním bývá obvykle vyjadřován přechod do jakéhosi jiného světa, kam lidský zrak ani mysl nesahá. Povšimněme si, že v pohádkách bývá zakletý člověk obvykle vysvobozen, jeho zkamenění je tedy dočasné. V pověstech však povětšinou zkamenělý člověk kamenem zůstává a lze ho zpravidla spatřit dodnes. Pověsti tohoto typu označujeme jako etiologické, neboť nám vyprávějí, proč některý přírodní útvary, zejména volně stojící kameny nebo jejich skupiny, připomínají lidské postavy nebo jen části těla (hlavu, ruku apod.).

Doprava, užitečné informace:
Loket je dostupný vlakem, ale leží na vedlejší trati s nepříliš častými spoji. Od Karlových Varů i od Sokolova k němu však vedou pohodlné cyklotrasy i pěší stezky podél Ohře.
Informační centrum Loket:
T. G. Masaryka 12/72
tel. 352 684 123
e-mail: infoloket@volny.cz
web: www.loket.cz

Hrad Loket:
tel. 352 684 648
e-mail: pruvodci@hradloket.cz
web: www.hradloket.cz

Tip:
Jste-li milovníky archeologie, v expozici Hejtmanského domu můžete vidět nejen purkrabský kámen, ale i další vykopávky z hradu a okolí, zbytky starých románských chodeb, nebo dobové obrazy města a hradu.
V tzv. Markrabském domě se pak nachází výstava porcelánu z továren okolního kraje, tedy kromě Lokte i z Horního Slavkova, z Březové u Karlových Varů nebo Louček. V Křídle při věži naleznete výstavu chladných i palných zbraní.