NS Vysoká - Světce, Tachov

Vysoká - Světce

Délka trasy:
1,8 km

Druh:
Naučná stezka

Popis trasy:
Město Tachov vás zve k návštěvě naučné stezky Vysoká -Světce. Na trase o délce 1,8 km vás čeká 10 zastavení se zajímavostmi o zdejší přírodě a historii. Nástup na stezku je u památníku na Vysoké, nebo před mostem na rozcestí ve Světcích. Stezka je určena především pro pěší, vzhledem k výškovému převýšení a terénním stupňům není vhodná pro cyklisty a osoby se sníženou schopností pohybu a orientace.

Zajímavosti na trase:

Památník husitské bitvy
Dramatické chvíle města Tachova připomíná památník od autora Miloslava Hrubce z roku 1972. Česko-bavorská hranice v letech 1427 a 1431 zažila dvě protihusitské křížové výpravy, které byly poraženy v bitvě u Tachova a v bitvě u Domažlic. Husitskou historii města Tachova si můžete prohlédnout v expozici tachovského zámku. Husitskou historii představuje také expozice Muzea Českého lesa v Tachově.

Archeologické hřiště
Odhalené základy zaniklé kaple Panny Marie na Vrchu Vysoká. Dnes jsou zbytky kaple zakonzervovány v půdě pod zdejší nízkou mohylou.

Geologické poměry
Vrch Vysoká (563,7 m n. m.) patří do soustavy Českého masivu. Je tvořen pararulou a amfibolitem, žilným křemenem, kvarcitem, křemenným dioritem, ortorulou, žulou a také hadcem. Více informací o zdejší geologii najdete v geologickém parku u Rychty v Tachově.

Kaple na Vysoké
Existence kaple na vrchu Vysoká je doložena již v roce 1730, původní stavba byla dřevěná. Roku 1899 byla přestavěna podle projektu stavitele J. Erlera. Místo dřeva byly použity žulové kvádry. Po 2. světové válce kaple zpustla a po roce 1961 byla stržena.

Lurdská jeskyně
Současně s výstavbou kamenné kaple Panny Marie na Vysoké byla v roce 1899 zbudována malá jeskyně s Pannou Marií i mitující lurdskou jeskyni. Tachovští zde našli tiché místo produchovní rozjímání.

Květena v okolí potoka
Zdejší břehové porosty tvoří převážně olše lepkavá, vzácně se zde objevuje i vrba křehká. V olšinách pak můžeme najít sasanku hajní, blatouch bahenní, mokrýš vstřícnolistý, orsej jarní a další druhy.

Lesní společenstva
Naučná stezka prochází zejména suťovými listnatými lesy, tvořenými převážně jasanem ztepilým a javorem klenem. Lesní porost v okolí zastavení je typickou jasanovou javořinou s podrostem lísky obecné a bezu černého. V okolí Světců si můžete všimnout rozsáhlé přirozené obnovy buku lesního. Přirozená obnova lesních porostů je důležitou součástí místního lesního hospodaření.

Šibeniční smrk
Od mládí až do vysokého věku má smrk ztepilý kuželovitou korunu. V případě poškození hlavního výhonu (terminálu) se nejvýše položené větve napřimují a jedna z nich, výjimečně dvě i více ulomený vrchol nahradí. Tím vzniká u smrku tzv. bajonetový nebo vícevrcholový strom. Odhadované stáří je více než 100 let.

Historie povrchové těžby
Při pozorné prohlídce okolního terénu uvidíte již zarostlé četné prohlubně, které dokládají zdejší povrchovou těžbu hornin. Kamenivo bylo použito při výstavbě kláštera ve Světcích (pevný jemnozrnný černý amfibolit).

Husmanova kaple
Toto legendami opředené místo se stalo na dlouhý čas místem posledního odpočinku Jana Filipa Husmanna z Namedy a Riolsburgu a jeho manželky Emilie, rozené purkrabínky z Donína. V současné době je kaple skryta pod mohylou. Ta zajišťuje správnou konzervaci historické památky, která tak zůstává zachována pro možnou budoucí rekonstrukci.

Klášter Světce
Podle pověsti zde stával v dávných dobách balvan s miskovitými prohlubněmi po někdejších pohanských rituálech, na něm se objevovalo 14 malých světélek. Nejstarší dochovaná historie místa nás však zavede do středověku, pravděpodobně do 2. poloviny 14. století, kdy zde byl založen kostelík Čtrnácti svatých pomocníků v nouzi.

Jízdárna Světce
Světecká jízdárna byla vystavěna v polovině 19. století (1858-1861) v novorománském slohu. Na začátku 20. století se zde pořádaly příležitostně koncerty a různá společenská setkání. V této tradici se nese i novodobý duch jízdárny, kdy jsou její dveře, díky hudebnímu festivalu, otevřeny dokořán. Podrobnou historii můžete vyslechnout uvnitř jízdárny na komentované prohlídce.

http://www.ceskymlesem.eu/naucna-stezka-vysoka-svetce.html

Naučná stezka Vysoká - Světce byla financována za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Cíle 3.