Tachov

,,Procházka Tachovem“
Pokud se projdete Tachovem, poznáte tak jeho bohatou a zajímavou historii . Setkáte se zde s památkami z období gotiky, renesance , baroka i klasicismu.
Středověkému městu předcházelo významné slovanské hradiště, které leželo na důležité Norimberské stezce, spojující  Čechy s obchodními centry Bavorska. Lokalita je prvně zmiňována v listinách kladrubského kláštera z r. 1115. Zpráva z roku 1131 přímo uvádí existenci hradu postaveného v blízkosti vsi Tachov. Všestranný rozvoj prodělal Tachov za vlády Přemysla Otakara II., který nechal vystavět nový, již kamenný hrad s mohutnou válcovou věží.
V jeho blízkosti založil patrně ve 13. století královské město obehnané hradbami. Nejvýznamnějšími příznivci města byl královský rod Lucemburků Jan Lucemburský, ale i jeho syn Karel IV. Za nich získal Tachov své pozoruhodné městské opevnění, které se z velké části uchovalo do dnešních časů.
V 15. století se Tachov stal potřikrát místem střetů mezi husity a jejich odpůrci. V roce 1427 stíhali husité prchající zbytky IV. křížové výpravy směrem k Tachovu. Tachov byl husity dobyt . Významnou úlohu sehrál Tachov také při V. křížové výpravě v roce 1431, kdy odolal čtrnáctidennímu obléhání křižáckých vojsk.
Ve druhé polovině 15. století postihly město čtyři ničivé požáry. Přibývá tehdy i židovských obyvatel, kteří měli v 17. století ve městě vlastní čtvrť, školu, synagogu a hřbitov.
V dalších letech se Tachovu nevyhnula násilná rekatolizace. Tachovské měšťany navíc zužovaly útrapy třicetileté války. Město bylo opět vypáleno a poničeno švédskými vojsky. Na přelomu 17. a 18. století probíhá rozsáhlá přestavba starého tachovského hradu v prostorný barokní zámek. Velkého rozkvětu Tachov zažil za panování šlechtického rodu Windischgrätzů.

TACHOVSKÝ ZÁMEK
Vznikl v místě původního gotického hradu. V roce 1802 přišel Tachov o svoji významnou dominantu – starou hradní věž. Kníže J. M. Windischgrätz ponechal pouze dvě dvoupatrová klasicistní křídla ve tvaru L s mansardovou středou. Ze středověkého hradu se zachovalo zdivo sklepení. Dnešní stav zámku je výsledkem generální opravy provedené v průběhu minulého století. Zámek v současnosti slouží jako radnice a základní umělecká škola.

MĚSTSKÉ HRADBY
Tachovské hradby patří k nejzachovalejším hradebním systémům v rámci České republiky. Jejich přesné datování je zatím předmětem diskuze. Nejnovější výzkumy se přiklánějí k období kolem
r. 1300. Původně stávalo po obvodu tachovských hradeb 26 hranolových bašt. Do dnešních časů se zachovalo 21 věží nebo alespoň jejich viditelných fragmentů. 

BÝVALÝ FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER A KOSTEL SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY A ALŽBĚTY
(dnes Muzeum Českého lesa v Tachově)
Na tomto místě stál již r. 1358 špitál vypleněný v r. 1421 při Žižkově pokusu dobýt Tachov. Jeho zpustlou stavbu získali v r. 1466 františkáni. Před výstavbou nového klášterního kostela v r. 1686 byl starý špitální kostel odstraněn.
VARHANY V KOSTELE SV. MÁŘÍ MAGDALÉNY
Od r. 2003 do r. 2009 prošly kompletní rekonstrukcí vzácné barokní  varhany tachovského varhanářského mistra V. Gartnera z r. 1789. Jedinečný nástroj je sestavený z třinácti set píšťal.

JÍZDÁRNA VE SVĚTCÍCH
Unikátní světecká jízdárna je největší českou jízdárnou a po vídeňské Španělské dvorní jízdárně je     2. největší jízdárnou ve střední Evropě. Byla vystavěna majitelem tachovského panství a nejvýznamnějším představitelem šlechtického rodu Windischgrätzů -polním maršálem Alfrédem I. v letech 1858 – 1861. Došlo zde ke spojení prvků průmyslové architektury s představou aristokratické stavby. Jízdárna po 2. světové válce ztratila svoje původní využití a více než 40 let chátrala a stala se z ní ruina. Nákladná postupná rekonstrukce započala v srpnu r. 2000 a pokračuje i v současné době. V letním období se v jízdárně koná již tradiční hudební cyklus ,,Dveře jízdárny dokořán“ a tak jízdárna slouží především kulturním účelům.

HŘBITOVNÍ KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA
Pravděpodobně nejstarší kostel, který v minulosti složil také jako rodinná hrobka Windischgrätzů. Jednolodní prostá goticko-renesanční stavba je umístěna v praku, který býval hřbitovem. Při zdech kostela je zasazeno několik desítek cenných náhrobních kamenů, které upomínají na významné tachovské měšťany a pocházejí z 15. – 18. století.

HUSMANŮV MLÝN
Ke zdařile opraveným památkám města náleží barokní mlýn založený majitelem Tachova Janem Filipem Husmannem z Namédy a Riolsburku. Rekonstruovaný objekt je doplněn mlýnským kolem. V současné době je mlýn využíván ke kulturním účelům – je zde zkušebna a zázemí pro Tachovský dětský sbor.

HUSITSKÝ PAMÁTNÍK NA VRCHU VYSOKÁ
Památník na Vysoké (postaven v roce 1971) připomíná slavnou bitvu u Tachova ze 4. srpna 1427, v níž husité zahnali na útěk křižácká vojska a dobyli město.
PAMÁTNÍK MOHYLA
Mohyla na severním vrcholu města je posledním místem odpočinku 232 obětí pochodů smrti, které na sklonku druhé světové války procházely územím Tachovska.
PAMÁTNÍK OSVOBOZENÍ MĚSTA AMER. ARMÁDOU
-stojí v blízkosti kostela sv. Václava, byl vytvořen tachovskými výtvarnými umělci : Alenou Burešovou a Milanem Vendim Hůrkou

Dnešní Tachov s necelými 13 tisíci obyvateli nabízí návštěvníkům  Tachova řadu míst ke krásným procházkám, např. Agláiným údolím podél řeky Mže až ke zmiňované jízdárně ve Světcích nebo  procházka knížecí alejí k minerálnímu prameni. Atraktivní je také možnost využití rozsáhlého sportovního areálu.Rovněž lze využít nově vybudované cyklotrasy kolem Tachova, které navazují na další jiné trasy.

Areál městských sportovišť
Středisko Správa městských sportovišť , jedno ze středisek SMÚT s. r. o., provozuje areál městských sportovišť. Výhodou areálu je umístění všech sportovišť v okruhu cca 500 m a návaznost ubytovacích a stravovacích služeb za dostupné ceny.
plavecký bazén,zimní stadion,fotbalové hříště s umělým trávníkem Polytan Ligaturf 240,tenisové kurty, sportovní víceúčelová hala, minigolf fotbalový stadion, sjezdovka s vlekem a umělým osvětlením
kontakt : tel. 374 724 567
http://www.smut.cz/ e-mail : bazen@smut.cz
objednávky bowlingu : bowling@smut.cz

Muzeum Českého lesa v Tachově
Od r. 1959 sídlí dříve okresní, nyní Muzeum Českého lesa v Tachově v budově bývalého františkánského kláštera.
Muzeum zpřístupňuje stálé expozice historie, přírody a národopisu.
Přízemí  : expozice regionu od počátku osídlení do konce druhé světové války
Patro : expozice příroda Českého lesa a jeho podhůří, národopisná expozice
Mimo krátkodobých výstav věnovaných historii, přírodě, umění apod. a vedle stálých expozic je možno v muzeu navštívit řadu přednášek, besed, koncertů a jiných kulturních programů.
CELOROČNÍ PROVOZ   Po – Pá 9 – 16 hod.   So – Ne  10 – 16 hod.
Třída Míru 447, 347 01  TACHOV
Tel. 374 722 171 – 2
e-mail : muzeum@tachov.cz

VšeCyklotrasaNaučná trasaTuristická trasa

NS Branka, Tachov

NS Lesná, Tachov

NS Podkovák, Tachov

NS sklářství v okolí Lesné, Tachov

NS Vysoká - Světce, Tachov

Okružní trasa, Tachov

Po modré do Potína, Tachov

Procházka Tachovem, Tachov

Trasa 2169 Barnau

Trasa 2170 Barnau

Trasa 2171 Český les Tachov

Trasa 2172 Staré Sedliště

Trasa 36 Broumov Český les

Údolím Kosího potoka Planá

Vodní svět a Přírodní památka Na Kolmu