Windischgratzův pramen Tachov

Windischgratzův pramen
Studánka
ulice V Alejích
Tachov