Národní přírodní rezervace Rejvíz

Rejvíz (národní přírodní rezervace)
Rejvíz je národní přírodní rezervace ev. č. 371 poblíž obce Jeseník v okrese Jeseník. Oblast spravuje AOPK ČR Správa CHKO Jeseníky.

Důvodem ochrany je zachování komplexu rašelinných ekosystémů se všemi druhy rostlin a živočichů na ně vázanými i jejich horninového, vodního a půdního prostředí.

NPR leží na rozvodí Černé Opavy a Vrchovištního potoka v nadmořské výšce 734–794 m. Prochází jím naučná stezka Rejvíz – Mechové jezírko po chodníku z klád (povalů).[1] Jeho centrem je Velké mechové jezírko. Necelý 1 km jižně od osady Rejvíz se v severovýchodní části rezervace nachází Malé mechové jezírko, které je zcela zarostlé a není veřejnosti přístupné.

Rašeliniště vzniklo v době ústupu doby ledové asi před 6–7 tisíci lety.[2] Jde o typ vrchovištního rašeliniště, kdy se zadržuje větší množství vody na nepropustném podloží.

Rostliny a živočichové
Ze stromů zde roste především nižší borovice blatka (Pinus uncinata). Všudypřítomný je zde mech rašeliník a roste zde i masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá. V těsném okolí vlastních rašelinišť se vyskytují druhy typické pro podmáčené louky jako prstnatec májový, kamzičník rakouský, ostřice příbuzná a lilie cibulkonosná.[3]

Ze savců se zde pravidelně objevuje netopýr severní, z ptáků datel černý, sýc rousný, chřástal polní a čáp černý. Vyskytují se zde 2 druhy čolků – čolek karpatský a čolek horský.[3]

Z nižších živočichů je zajímavý výskyt arktického druhu šídla rašelinného. Žije zde mj. množství různých pavouků.[2]

Přispěvatelé Wikipedie, „Rejvíz (národní přírodní rezervace),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Rejv%C3%ADz_(n%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)&oldid=15640321 (získáno 19. 01. 2018).