Dům č.p.31, Prachatice

Dům č.p.31
Děkanská ulička
Prachatice

Dům č.p. 31 se nachází v pohledově exponované poloze vedle kostela sv. Jakuba Většího v Děkanské uličce. Jeho vlastníkem je Římskokatolická farnost Prachatice.
Jednopatrový dům má současný rozsáhlý půdorys ve tvaru L na severovýchodním nároží bloku zástavby jižně u kostela sv. Jakuba Většího. Jeho architektonický vývoj byl velmi zdlouhavý a složitý. Dům má gotické jádro, dostavěné renesančně a dále barokně a klasicistně upravené.
Severní - vstupní - křídlo č.p. 31 podél Děkanské uličky bylo do současného rozsahu dostavěno v renesanci, okolo roku 1532, o čemž svědčí tento letopočet na hodnotném tesaném kamenném vstupním portálu s goticko renesanční profilací oblounky a výžlabky po obvodu. Původně zde však existoval jen pravděpodobně věžovitý objekt u nároží, jehož rozsah vymezuje odskočení současného průčelí mezi druhou a třetí okenní osou od nároží. Severní průčelí tohoto původního objektu dosahuje šířky cca 145 cm, následná výše zmíněná dostavba takovou mocnost průčelní zdi nemá. Na nároží a také mezi třetí a čtvrtou okenní osou od nároží je proveden opěrný pilíř (skarp) na výšku přízemí, plynule přecházející do plochy fasády. Od úpravy na konci 18. století je severní průčelí zdobeno štukovými klasicistními stuhovými šambránami okolo oken v patře, shora je ukončuje hlavní - korunní - římsa, jejíž spodní okraj je mírně předsazen před fasádu.
Východní křídlo do Parkánu bylo převážně vystavěno v renesanci. Součástí jeho průčelní zdi je v úrovni přízemí původní středověká kamenná městská hradba z konce 14. století, jejíž šíře dosahuje 200 cm a ve které jsou prolomeny tři nevelké okenní otvory s hlubokými okenními nikami. Nadpraží oken v patře doplňují profilované nadokenní štukové římsy. Průčelí obsahuje ve své pravé části, v místě výše zmíněného původního gotického věžovitého objektu u nároží, předsazený rizalit rozšiřující vnitřní prostor patra a v úrovni přízemí podklenutý půloválnou arkádou přecházející do dvojice obdélných pilířů. V úrovni patra je rizalit zdobený sgrafity, která okolo zaklenutí vytvářejí iluzi lichoběžníkových klenáků, v navazující ploše pilířů imitují jednoduché bosování (kvádrování) a v úrovni vlastního patra jsou pojednána jako psaníčkové sgrafito. Oba motivy sgrafitové výzdoby odděluje sgrafitový pásový kordon. Čelní stěna rizalitu je prolomena dvěma okny, přičemž z psaníčkového sgrafita na meziokenním pilíři je zřejmé, že původně byla okna užší. V úrovni podlahy patra se pod nejbližším oknem vlevo rizalitu nachází fragment dřevěné konzolky, která souvisela se zaniklým záchodovým přístavkem, který lze dohledat na plánové dokumentaci z roku 1846. Průčelí shora opět ukončuje hlavní (korunní) římsa, jejíž spodní okraj je mírně předsazen před fasádu.

Na severní (vstupní) křídlo domu č.p. 31 plynule navazuje také jednopatrové č.p. 32 téhož vlastníka. Tento navazující dům je úzký s členěním pouze na dvě okenní osy - s okny v kamenném ostění -, z nichž dominuje pravá, zvýrazněná arkýřem klenutým na krakorcích ukončených oblounem. Arkýř je shora ukončen trojúhelným štítem s pravoúhlými ozuby krytými prejzy. Plocha průčelí č.p. 32 je zdobena psaníčkovým sgrafitem, vyjma zaklenuté plochy nadpraží vstupního portálu pod arkýřem, kterou pokrývá rostlinný motiv. Tato sgrafitová výzdoba je novodobá z roku 1904, kdy patrně došlo k obnově původní renesanční výzdoby. Vlevo současného vstupního portálu domu č.p. 32 je patrný fragment původního sedlového pozdně gotického vstupního portálku, obnažený v roce 1994 v rámci restaurování sgrafitové výzdoby. Dále vpravo navazující psaníčková sgrafita s obrazem "Poslední večeře Páně" z roku 1563 jsou již na samostatném sousedním domě č.p. 33 jiného vlastníka.

Sklepy domu jsou provedeny jen pod částí půdorysu dostavěné renesanční části severního (vstupního) křídla, ve dvou výškových úrovních. K domu náleží uzavřený poměrně rozsáhlý dvůr, přístupný také z ulice Věžní.
Dům č.p. 31 je historicky užíván jako fara (farnost poprvé zmíněna k roku 1352), resp. děkanství (povýšením farnosti na děkanství roku 1579). Písemné záznamy o budově děkanství se v archivních pramenech dochovaly od druhé poloviny 18. století.
V letech 2009 - 2010 byla v rámci akce "Rekonstrukce kostela a fary v Prachaticích", podpořené dotací 13 milionů Kč z Regionálního operačního programu Jihozápad, s dofinancováním dalšími 2 miliony Kč, v domě č.p. 31 mj. dokončena vstupní síň sv. Jana Nepomuka Neumanna, nejvýznamnějšího prachatického rodáka, biskupa ve Filadelfii, svatořečeného 19. června 1977 v Římě papežem Pavlem VI.

http://prachatice.eu/