Restaurace Dřevěnka

Restaurace Dřevěnka
Selská 1331/39
736 01 Havířov, Město
E-mail:drevenka.havirov@seznam.cz

Telefon: +420 736 422 254

Telefon: +420 739 465 469

http://www.havirov-drevenka.cz/