EREMITÁŽ U SV. VÁCLAVA, Lysá nad Labem

EREMITÁŽ U SV. VÁCLAVA, Lysá nad Labem
Západně od Lysé nad Labem, nedaleko od trati na Čelákovice, se nacházela  eremitáž u sv. Václava. Vznikla v době, kdy panství v Lysé vlastnil hrabě Fr. Antonín Špork a kdy šlechta v Čechách měla zálibu na každém svém panství zřizovat poustevny a vydržovat si v nich poustevníky. Na plánku lyského panství z r. 1712 nacházíme tento popis eremitáže (poustevny):  „Hodinu cesty ku Praze, kde hraničí panství lyské s brandýským, je v lese postavena pozoruhodná kaple ke cti sv. Václava, dědice země české. Tato kaple i s oltářem jest úplně z kamene stavěna, zpředu chráněna před větrem a deštěm na dvacet loket zdéli skleněnými tabulemi, stěnami a chodbou. Vedle kaple strojí dva z kamene tesaní obrovští andělé, držící v rukou lebky jako svítilny s věčným světlem. Za kaplí k severu je poustevníkova světnička s kuchyňkou a zahrádkou. Přes silnici k Labi je velké kulaté stavení, krásně vymalované, v němž dole mají dva kněží své oddělené byty a v prvním poschodí jsou sály pro vrchnost. K jihu, k Labi, se táhne kněžská zahrada. U tohoto stavení na východ je věž 40 loket vysoká, vodárna s větrným mlýnem, kterým se čerpá voda pro vodárnu a vodotrysky. Po obou stranách vodárny jsou přízemní domy pro zahradníka. Od vodárny se po 25 schodech sestupuje na rovinu, kdež se v podobě vejčité rozkládá čarodějná zahrada se 14 uměleckými sochami, 5 kamennými fontánami a vodotrysky.“ Tak hovoří dobové záznamy.

Podobu celé eremitáže můžeme obdivovat na rytině z téhož roku, tj. 1712. Z celé eremitáže, která nebyla už po smrti Františka Antonína Šporka udržovaná, se zachovala pouze kaplička sv. Václava a u ní sochy dvou andělů – světlonošů.

Kaplička je čtyřboká, s otevřeným průčelím segmentovitě zklenutým, orámovaným plochými šambránami. Po stranách jsou ploché pilastrty s hladkými dříky a korintskými hlavicemi, které nesou úseky kladí zdobené akanty. Boční stěny kapličky jsou bez ozdob, pouze po straně jsou opět pilastry s korintskými hlavicemi. V kapličce je z pískovce tesaný reliéf v segmentovitě ukončeném a akanty zdobeném rámu. Reliéf znázorňuje  tradičním výjevem smrt svatého Václava. Za postavou světce,  který se drží jednou rukou klepadla, stojí zbrojnoš s mečem v ruce. Reliéf je zakončen hlavičkami andělů.

Oba andělé stojící u kapličky, znázorňují anděly blažené a žalostné smrti. Levý anděl – „Blažené smrti“  drží  lucernu   a nad ní je lebka ověnčená květy. Anděl se lehce usmívá, vyzařuje z něj klid. Jeho křídla souměrně nasazená působí dojmem, že se právě snesl dolů z nebes. Druhý anděl má v rukou lebku s trnovou korunou. Hlavu má skloněnou k pravému rameni a z celého postoje i výrazu tváře (včetně kamenné slzy na líci)  vyzařuje smutek a melancholie. Draperie lehce ovíjející postavu měkce padá k zemi. Oba andělé byli dlouho považováni za dílo neznámého Itala, který byl dokonale obeznámen z Berniniho sochami vytesanými pro Andělský most v Římě. Ve skutečnosti jsou ale oba andělé Blažné a Žalostné smrti prvním zachovaným dílem mladého Brauna pro hraběte  Šporka. Pro dnešního návštěvníka tohoto koutu u Lysé nad Labem, kapličky i sochy andělů, budiž motivem zhlédnout něco úžasného, na co bude dlouho vzpomínat!

https://iclysa.cz/kulturni-pamatky/