Na Plachtě, Hradec Králové

Na Plachtě, Hradec Králové
Na Plachtě je přírodní památka o rozloze 38,79 ha, která se nachází na jihovýchodním okraji Hradce Králové. Památka vznikla 28. prosince 2013 na území bývalých přírodních památek Na Plachtě 1 a Na Plachtě 2. Oblast spravuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Zároveň společně se sousední PP Na Plachtě 3 je území PP Na Plachtě evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000. Území představuje unikátní lokalitu s pestrou faunou a flórou v těsné blízkosti intravilánu Hradce Králové a hradeckých městských lesů.

Předmět ochrany
Hlavním předmětem ochrany je populace silně ohroženého čolka velkého (Triturus cristatus), modráska očkovaného (Maculinea teleius), vážky jasnoskvrnné (Leucorrhinia pectoralis) a jejich biotopů a dalších zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin, které se v území vyskytují – čolek obecný (Lissotriton vulgaris), čolek horský (Ichthyosaura alpestris), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufotes viridis), ropucha krátkonohá (Epidalea calamita), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus), skokan zelený (Pelophylax esculentus), užovka obojková (Natrix natrix), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), zmije obecná (Vipera berus), modrásek bahenní (Maculinea nausithous), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), listonoh letní (Triops cancriformis), žábronožka letní (Branchipus schaefferi), prstnatec pleťový (Dactylorhiza incarnata), hvozdík pyšný pravý (Dianthus superbus), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), kosatec sibiřský (Iris sibirica), všivec mokřadní (Pedicularis sylvatica), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), hadilka obecná (Ophioglossum vulgatum), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a pampeliška bahenní (Taraxacum palustre). Biotopem se rozumí jednak stanoviště jejich rozmnožování, vývoje, tak i stanoviště využívaná mimo období rozmnožování. Na lokalitě PP Na Plachtě to jsou rybníky Plachta a Jáma, na ně navazující slatinné louky, soustava periodických tůní, mokřady a obnažené písky s vřesem.

Přispěvatelé Wikipedie, „Na Plachtě,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_Placht%C4%9B&oldid=16939859 (získáno 16. 05. 2019). 

Autor: Tomáš Merta – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50625495

Autor: Tomáš Merta – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=50625506

Body zájmu

Tipy na trasy