Curia Vítkov

Curia Vítkov
Projekt "Curia Vitkov" je pokusem o vybudování volné repliky venkovského velmožského sídla - kurie z 12. století. Nejedná se o rekonstrukci ve smyslu znovupostavení celého konkrétního sídlištního areálu, neboť pro to nemáme v Čechách a na Moravě dostatečné archeologické a historické podklady. Na vyvýšené poloze nad vsí Horní Vítkov vzniká "ideální" dvorec jako soubor objektů, typických pro tento typ raně středověkého sídla, časově vymezeného druhou polovinou 12. a počátkem 13. století, teritoriálně pak prostředím Čech, Moravy a přilehlých území dnešního Německa a Polska.

V raně středověkých Čechách sídlili dřívější družiníci a budoucí šlechtici nejdříve na knížecích hradech, které tvořily tzv. hradskou správu, správní síť země, kde vykonávali své povinnosti jako knížecí úředníci. Právě ve 12. století začala darováním, odměnami, nebo výsluhami přecházet do jejich osobního a rodového vlastnictví původně svobodná nebo knížecí půda a tito lidé začínali budovat svá rodová dominia. Vedle dvorců (správnější dobový výraz je "dvůr") v zázemí správních hradišť proto začala vznikat centra dvorcového typu rovněž v těchto nových državách. Tyto objekty plnily celou řadu funkcí - hospodářské, správní, ale také rezidenční. "Curia Vitkov" je právě tímto typem raného šlechtického sídla, spojující sídlo velmože se střediskem řemeslné výroby a hospodářské správy.

Smysl projektu spatřujeme zejména v popularizaci historie a prezentování výsledků bádání historických věd laickým zájemcům. Chceme představovat návštěvníkům dobu raného středověku způsobem, který nemůžou nabídnout regionální muzea a expozice. Divákům nabízíme možnost shlédnout jak žili naši dávní předkové: zpřístupňujeme a ukazujeme dobová obydlí, jejich konstrukce, vybavení i způsob bydlení, představujeme starobylá, mnohdy polozapomenutá řemesla a dovednosti, předvádíme co možná nejautentičtější ukázky ze života raně středověkých lidí. Každý návštěvník má možnost si vše vyzkoušet vlastníma rukama a na vlastí kůži. Spolupráce s řemeslníky, archeology, etnology a historiky je samozřejmostí, někteří jsou ostatně i členy našeho sdružení.

Kontakt
Vítkovská
Horní Vítkov

737 962 913
wothan@curiavitkov.cz

https://www.curiavitkov.cz/