Socha sv. Jana Nepomuckého, Chrastava

Socha sv. Jana Nepomuckého
Chrastava