Smetanovy sady, Šumperk

Smetanovy sady, Šumperk
Smetanovy sady byly kdysi soukromou zahradou. Až do roku 1504 zabíraly prostory západního křídla zámku hospodářské budovy. K tomuto hospodářskému provozu patřila před zámkem velká plocha půdy, která byla ohraničena na jedné straně tzv. hradní cestou a na druhé straně Bratrušovským potokem. V tomto prostoru bylo pěstováno krmivo pro hospodářství na zámku, zelenina a jiné zahradní produkty. Hlavní části tvořila louka. Tato oblast patřila výhradně zámku, tedy panstvu - odtud její název Panská zahrada. Když roku 1504 přeložil Petr ze Žerotína hospodářský dvůr ze zámku a vystavěl západní křídlo zámku, byla Panská zahrada samozřejmě přičleněna k hospodářskému statku. Roku 1569 odkoupilo město Šumperk z majetku Jana ze Žerotína zámek, ke kterému patřil i statek s Panskou zahradou. S tímto majetkem pak disponovali městští radní, jako zplnomocněnci těch měšťanů, kteří ke koupi majetku přispěli. Příjmy plynuly do tzv. "měšťanské poklady". Od té doby byly jednotlivé části Panské zahrady pronajímány měšťanům. V roce 1822 byla část odkoupena Střeleckým spolkem a nazývána pak Střeleckou zahradou.

Část zahrady byla využívána vojskem jako cvičiště. Část zahrady - tzv. Malá Panská zahrada - byla v roce 1847 přenechána mládeži jako hřiště. Největší akcí, která byla v Panské zahradě konána, byl regionální výstava v roce 1879. Panská zahrada byla rovněž dějištěm mnoha oslav šumperských spolků, byla také tradičním stanovištěm cirkusů. V roce 1883 rozhodlo obecní zastupitelstvo, aby byl zbytek Panské zahrady přeměněn na park a v roce 1885 byl plán Engelberta Zdenka na tuto přeměnu přijat. Zakládání parku realizoval šumperský okrašlovací spolek.

Název Panská zahrada se udržel až do roku 1946, kdy vznikl nový a stále platný název, Smetanovy sady. Až do současné doby zůstal park prakticky nezměněn. Poslední úprava byla uskutečněna v roce 1979 na návrh ing. Damce. Nyní existuje moderně pojatá studie úpravy tohoto parku. Snaží se tuto plochu oživit např. úpravou hudebního pavilonu na kryté odpočívadlo, výstavbou cyklistické stezky a hřiště pro děti do 12 let. Ve studii je navržena sportovní a rekreační louka, která by měla prakticky bez omezení sloužit rekreační a sportovní činnosti.

Na tuto plochu navazují tři běžecké okruhy (na 300 m, 400 m a 500 m). Za zmínku stojí navrhovaná meditační část parku (její část bude co nejjednodušší) a odpočinková louka s dendrologickou sbírkou, která má sloužit k výchově a poučení. Měly by zde být soustředěny vzácnější a náročnější druhy dřevin, označené svými jmény.

https://www.sumperk.cz/dr-cs/511-smetanovy-sady.html