Přírodní rezervace Krnovec, Brno

Přírodní rezervace Krnovec

Krnovec je přírodní rezervace ev. č. 1129 na k.ú. Bystrc v Brně, okres Brno-město. Správa AOPK Brno. Nachází se nad pravým břehem Brněnské přehrady v Hvozdecké pahorkatině, západně hradu Veveří.
Důvodem ochrany jsou přírodě blízká až přirozená lesní společenstva dubohabřin a druhově bohatý bylinný podrost.

Geologie
Podloží tvoří biotitické až amfibol-biotitické granodiority brněnského masívu, devonské vílémovické vápence a rokytenské slepence permu Boskovické brázdy. Půdy reprezentují kambizem typická a rankery s typickou litozemí.

Flóra
Z dřevin jsou nejdůležitější dub zimní, habr obecný, lípa malolistá, javor mléč, buk lesní, jasan ztepilý, dub letní, javor břek, vrba bílá, mezi keři jsou zastoupeny bez černý, brslen bradavičnatý, brslen evropský, dřín jarní, kalina obecná, klokoč zpeřený, líska obecná, ptačí zob obecný či svída krvavá. Rostlinstvo zastupuje brambořík nachový, čilimník řezenský, dymnivka plná, chrastavec křovištní, kyčelnice devítilistá, medovník velkokvětý, oměj vlčí mor, pryšec mandloňovitý, vemeník dvoulistý, zapalice žluťuchovitá a další.

Fauna
Z plazů je to slepýš křehký, u vody užovka podplamatá a užovka obojková, z ptáků brhlík lesní, datel černý, lejsek šedý, lejsek bělokrký, rehek zahradní, strakapoud prostřední, žluva zelená či žluva hajní.

Přispěvatelé Wikipedie, „Krnovec,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krnovec&oldid=12930782 (získáno 21. 05. 2017).

Autor: Michal Klajban (Hikingisgood.com) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11772410