Přírodní rezervace Břenčák, Brno

Přírodní rezervace Břenčák

Břenčák je přírodní rezervace ev. č. 1130 na k.ú. Kníničky v Brně, okres Brno-město. Správa AOPK Brno. Nachází se nad levým břehem Brněnské přehrady. Geomorfologicky náleží Boskovické brázdě.
Důvodem ochrany je zachování přirozených a přírodě blízkých lesních geobiocenóz s výskytem druhově bohatých a stabilních společenstev a současně esteticky významného segmentu krajiny v intenzivně využívané rekreační oblasti.[1]

Geologie
Podloží tvoří slepence rokytenská facie permu (autun) Boskovické brázdy, droby rozstáňského souvrství spodního karbonu (visé) a vilémovické vápence středního devonu (macošské souvrství). Půdy reprezentují rankery a kyselé kambizemě.

Flóra
Z dřevin jsou zastoupeny buk lesní, bříza bělokorá, dub letní, dub zimní, habr obecný, hrušeň planá, jabloň lesní, jasan ztepilý, javor babyka, javor klen, javor mléč, jeřáb břek, jilm horský či lípa malolistá, podél břehu přehrady vrba bílá, vrba křehká, vrba košařská a trojmužná, mezi keři brslen bradavičnatý, brslen evropský, dřín obecný, ptačí zob obecný, řešetlák počistivý, skalník celokrajný či třešeň křovitá. Byliny zastupuje čilimník řezenský, černýš hřebenitý, brambořík nachový, dymnivka plná, chrpa chlumní, koniklec velkokvětý, prvosenka jarní, sesel sivý, violka trojbarevná a mnoho dalších.

Fauna
Ve starých habrech se vyvíjí vzácný krasec berlínský a tesařík obrovský, z plazů je to slepýš křehký, užovka hladká, u vody užovka podplamatá a obojková, z ptáků krutihlav obecný, strakapoud prostřední, lejsek bělokrký a šedý, žluva hajní či rehek zahradní.

Přispěvatelé Wikipedie, „Břenčák,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C5%99en%C4%8D%C3%A1k&oldid=14908513 (získáno 21. 05. 2017).