Na Skalách, Brněnská přehrada

Na Skalách (přírodní památka, okres Brno-město)

Na Skalách je přírodní památka ev. č. 1650 na k.ú. Kníničky v Brně, okres Brno-město. Správa AOPK Brno, vyhlášena vyhláškou Úřadu města Brna 11/1991 ze dne 19.12.1991. Nachází se na levé straně průlomového údolí řeky Svratky, zčásti zatopeného Brněnskou přehradou v Bobravské vrchovině. Tvoří ji skalní výchoz a příkrý svah s jižní až jihozápadní expozicí v okrsku Trnovka. Důvodem ochrany jsou lesní společenstva zakrslých doubrav, jejich bylinný podrost a teplomilná travinobylinná společenstva.

Geologie
Podloží tvoří vilémovické vápence devonského stáří (macošské souvrství), vyvřeliny brněnského masívu a sedimenty Boskovické brázdy. Půdy reprezentuje rendzina typická (litická) a kambizem typická (kyselá varieta).

Flóra
V porostech teplomilných dřínových doubrav a černýšových dubohabřin jsou zastoupeny dub letní, dub zimní, habr obecný, javor mléč, jeřáb břek, jilm horský, lípa malolistá, lípa velkolistá, mezi keři bez černý, brslen bradavičnatý, dřín jarní, hloh obecný, líska obecná, řešetlák počistivý, trnka obecná , svída krvavá či růže šípková. Rostlinstvo zastupuje brambořík nachový, dymnivka plná, medovník velkokvětý, prvosenka jarní, pryšec mandloňovitý a rozrazil vídeňský. Na vápencových skalkách je to pak divizna jižní rakouská, pryšec mnohobarvý, sesel sivý či strdivka brvitá.

Fauna
Ve starých doupních stromech hnízdí krutihlav obecný, lejskové bělokrký a šedý, rehek zahradní, strakapoud prostřední a žluva hajní.

Přispěvatelé Wikipedie, „Na Skalách (přírodní památka, okres Brno-město),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Na_Skal%C3%A1ch_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka,_okres_Brno-m%C4%9Bsto)&oldid=13493589 (získáno 21. 05. 2017).

Autor: Michal Klajban (Hikingisgood.com) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11772419