Vodní dílo Lučina

Vodní dílo Lučina

Vodní dílo Lučina má vodárenský účel, zásobuje pitnou vodou většinu okresu Tachov. Dále přispívá k regulaci průtoku vody v řece Mži, v době sucha zvyšuje průtok, v období vydatných srážek působí jako částečná protipovodňová ochrana. V hrázi je umístěna vodní turbína a generátor, význam vodárenské nádrže je i energetický.
Autorem projektu vodního díla Lučina byl v březnu 1969 podnik Hydroprojekt Praha a stavba byla schválena ONV Tachov 17.3.1970. Stavební práce započaly o rok později v březnu 1971 a zajišťovaly je Vodní stavby Praha, závod Plzeň. Přehrada byla dokončena v prosinci 1974 a v srpnu 1975 byla napuštěna. Před napuštěním nádrže byla provedena celková demolice obce Lučina a smýceno cca 17 ha lesů. Náhradou pro původní obyvatele bylo celkem 56 nových bytů postavených v Halži a Lesné. Byly také provedeny přeložky původních silnic v celkové délce 3,6 km.
Okolo celé nádrže byl vysázen ochranný pás z jehličnanů o šířce cca 30 m a celkové výměře 54 ha, na který bylo spotřebováno kolem 77 tisíc sazanic.
Hráz vodního díla Lučina je přímá, sypaná z kamenů, návodní plášť je těsněn vrstvou železobetonu silnou 45 cm. Délka hráze v koruně je 183,5 m, šířka 4 m. Výška koruny hráze nad dnem nádrže je 23,5 m, kóta koruny hráze je 535,80 m n.m.
Věžový objekt, spojený lávkou s korunou hráze, obsahuje šachtový přeliv o průměru nálevky 9,2 m a šachtu pro vodárenské odběry s manipulační budkou. Kapacita šachtového přelivu je 104 m3 /s. Dvě spodní výpusti, zaústěné do kanálu šachtového přelivu mají 800 mm, neškodný odtok pod hrází je 9 m3/s. Celkový maximální objem nádrže na kótě hladiny 534,45 m n.n. je 5,56 mil. m3. Vypouštění nádrže by tedy trvalo, při použtí obou výpustí 7 dní.
Těsně pod přehradou je na levém břehu Mže umístěna čerpací stanice s výtlačným potrubím do úpravny vody u obce Svobodky. Kapacita čerpací stanice je 85 l/s. Vodovody vedou z úpravny vody ve Svobodce ve dvou hlavních větvích. Jedna na sever přes Chodský Újezd do Plané a druhá jižní přes Oldřichov, Velký Rapotín,Staré Sedliště, Bor až do Stráže.

http://www.zanikleobce.cz/index.php?detail=1444811