Přírodní rezervace Broumovská bučina

Přírodní rezervace Broumovská bučina

Broumovská bučina je přírodní rezervace ev. č. 1081, nachází se v CHKO Český les asi 1 km západně od obce Broumov. Správa CHKO Český les a KS AOPK Plzeň

Nachází se asi jeden kilometr západně od obce Broumov v severní části okresu Tachov. Důvodem ochrany jsou zachovalé lesní ekosystémy na skalnatých stáních nad údolím Hamerského potoka. V rezervaci jsou zastoupeny dosti cenné lesní porosty suťových lesů (zvláště suťových javořin), dále květnatých kyčelnicových bučin svazu Dentario enneaphylli - Fagetum s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Část rezervace zaujímá také kulturní smrčina, která bude v souladu s platným plánem péče postupně převáděna na přírodě blízká lesní společenstva. Vzhledem k hojnému výskytu vysoké zvěře a jejím negativním vlivům na přirozené zmlazování buků na území PR byla celá rezervace oplocena.

Přispěvatelé Wikipedie, „Broumovská bučina,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Broumovsk%C3%A1_bu%C4%8Dina&oldid=14672105 (získáno 17. 02. 2017).

Autor Fotografií: DaKaM – Fotogalerie DaKaM, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15830676